Kategorie

Jak skutecznie zarządzać bezpieczeństwem pożarowym

Temat bezpieczeństwa pożarowego jest tematem bardzo obszernym. Jak zatem skutecznie nim zarządzać?

Poniżej kilka przydatnych wskazówek.

  1. Należy przede wszystkim ustalić na podstawie umowy z wynajmującym (bo w przypadku właściciela obiektu sprawa jest oczywista) kto odpowiada za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej – zarządca czy użytkownik. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem (Art. 4.1. i 4.1a Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej)

2. Należy sprawdzić czy obiekt lub część obiektu ma tzw. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP). Obowiązek stworzenia ww. dokumentu dotyczy obiektów lub ich stref pożarowych (wydzielonych pożarowo części) o kubaturze brutto powyżej 1000 m3. Jest to o tyle ważny dokument, ponieważ zawiera w sobie wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego obiektu lub jego części takich jak m.in. warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej, plan przeglądów urządzeń przeciwpożarowych, organizację ewakuacji a także sposób zaznajomienia z tym dokumentem pracowników. IBP podlega aktualizacji co 2 lata lub w przypadku zmian sposobu użytkowania lub procesu technologicznego mającego wpływ na ochronę pożarową. W przypadku braku IBP należy zlecić jej stworzenie.

3. Wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (Art. 2071 Kodeksu Pracy)

W praktyce oznacza to wyznaczenie osób koordynujących ewakuację z pomieszczeń lub budynku/obiektu.

Przepisy regulują, aby umieścić informację o tych osobach w zakresie ich imienia i nazwiska, miejsca wykonywania pracy i numerze telefonu (lub innym środku komunikacji elektronicznej).

Przepisy nie regulują:

  • ile takich osób należy wyznaczyć
  • czy wymagana jest jakieś szkolenie w tym zakresie
  • w jaki sposób poinformować o tym swoich pracowników

Dobrą praktyką jest natomiast:

  • wyznaczenie odpowiednio dużej liczby osób na wypadek ich absencji
  • przeszkolenie wyznaczonych osób np. przez Specjalistę ds. BHP lub Inspektora ppoż.
  • Umieszczenie listy wyznaczonych osób wraz z ww. informacjami w widocznym miejscu
  • Przekazanie informacji o tych osoba podczas instruktażu stanowiskowego (zobacz: szkolenia bhp)

O tym należy pamiętać!

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem

1. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem), mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu:

1) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;

2) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

4) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

2. Przy wykonywaniu prac niezbędnych pod względem pożarowym należy:

1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;

2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości;

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;

5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Rozdział 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *