Kategorie

Sprawdź stan BHP

„Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy” (Art. 207. § 1 Kodeksu Pracy).

„Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.”
(§ 40.1. Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)


  • Audyt stanu BHP

    Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników jest możliwe m.in. poprzez odpowiedni nadzór i kontrolę warunków pracy. Wyróżnić można dwie metody, które polecam wprowadzić wg poniższej kolejności: Audyt tzw. „zerowy” (podstawowy)…